dimarts, 26 d’abril del 2022

Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i tramesa de díptic informatiu – exercici 2021 (INFORMACIO CORVE)

 HEM REBUT aquesta informació per si és del vostre interés:

 

Els propietaris dels vehicles matriculats d'acord amb les seves emissions de C02 inscrites a la Fitxa Tècnica del Vehicle hauran de pagar l'impost sobre CO2.

A partir de l'1 de maig la Generalitat publicarà el padró. Caldrà consultar-lo per conèixer l'import i poder, si s'escau, presentar reclamació.

 

Us informem que el padró provisional de vehicles que tributen per l’impost es podrà consultar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya a partir de l’1 de maig del 2022. Actualment, ja podeu consultar la informació general relacionada amb l’impost a atc.gencat.cat/impostco2. I, per saber-ne més, podeu visitar el web impostco2.gencat.cat.

 

 

 

 

Enguany, com a mesura de suport a la ciutadania, i davant l'actual conjuntura econòmica, la Generalitat de Catalunya ha congelat les tarifes de l'impost i no les incrementarà tal com estava previst per llei per a l’exercici 2021 (vegeu el Decret llei 4/2022, de 5 d'abril, de mesures urgents en l'àmbit tributari i financer).

 

L'Agència Catalana de tributs ens ha fet arribat un díptic divulgatiu que us l'adjuntem.Hi trobareu informació concreta sobre els subjectes passius, el calendari, l’accés a les dades del padró, i els canals de pagament i d’atenció i informació als contribuents.

 

 

 

divendres, 22 d’abril del 2022

Quines

  Nosaltres hi col.laborem!!! que hi vindreu ?????


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.