dilluns, 18 de maig del 2020

ITV !!!! En marxa

  • QUÈ SUCCEEIX AMB ELS VEHICLES QUE TENEN LA ITV CADUCADA?
Cal diferenciar dos supòsits en funció de quan els va caducar la ITV si abans o després de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 (que va ser el 14/03/2020).
 
  • VEHICLES AMB ITV CADUCADA ABANS 14/03/2020
En haver caducat abans de l’estat d’alarma, aquests vehicles tenen la ITV caducada des de la data fixada al certificat ITV, ja que la mateixa no ha estat prorrogada amb l’estat d’alarma.
Per tant, no poden circular fins que hagin passat la ITV, ja que en cas contrari poden ser sancionats.
 
  • VEHICLES AMB ITV CADUCADA A PARTIR 14/03/2020 (aquesta data inclosa)
En aquests supòsits s'ha prorrogat la vigènciaFins quan tenen de termini per passar la ITV?
S’ha aprovat la Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica de vehículos (BOE 16/05/2020) que ha ampliat la pròrroga automàtica de fins als 30 dies naturals posteriors a la finalització de l’estat d’alarma que ja gaudien els certificats de inspecció tècnica de vehicles segons va establir la Orden SND/325/2020, de 6 d’abril.

A partir d’ara, els termini de validesa dels certificats de ITV periòdica dels vehicles la data de propera inspecció dels quals estigui compresa dins el període de vigència de l’estat d’alarma, una vegada finalitzi aquest, a més dels 30 dies naturals que ja tenien, s’amplia en 15 dies naturals més per cada setmana transcorreguda des de l’inici de l’estat d’alarma fins que s’hagi produït el venciment del certificat, d’acord amb el següent quadre:

 
Data d’inspecció inicial
Període de pròrroga
(dies naturals)
Ampliació a partir finalització Estat d’Alarma
Setmana 1: 14 a 20 de març
30 dies més 15 dies addicionals.
45 dies
Setmana 2: 21 a 27 de març
30 dies més 2 períodes de 15 dies.
60 dies
Setmana 3: 28 de març a 3 d’abril
30 dies més 3 períodes de 15 dies.
75 dies
Setmana n
30 dies més períodes de 15 dies.
30+(n x 15
Exemple: si el termini de validesa de la ITV era fins al 20/04/2020, hi haurà de termini per passar-la fins a 105 dies naturals posteriors a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma (actualment està prevista la fi de l’estat d’alarma per al 23/05: per tant hi hauria de temps fins al 5/09; si l’estat d’alarma es prorrogués un mes, fins al 23/06: aleshores hi hauria de temps fins al 6/10)

Excepció per als VEHICLES AGRÍCOLES DESTINATS A TASQUES EN EL CAMP: els certificats de ITV periòdica d’aquests es prorroga fins al 10/11/2020.
 

  • QUINA DATA ES FARÀ CONSTAR ALS CERTIFICATS ITV COM A DATA DE LA PROPERA INSPECCIÓ?
Diferenciar els dos supòsits ja esmentats:
  • Vehicles amb itv caducada abans 14/03/2020
Donat que no se’ls hi ha aplicat cap pròrroga en la seva vigència durant l’estat d’alarma i la seva ITV ja està caducada des de la data que figura a la seva etiqueta, serà com fins ara, és a dir, la data en que passi la ITV.
  • Vehicles amb itv caducada a partir 14/03/2020 (aquesta data inclosa)
En aquests no computarà (és a dir, no es sumarà) la pròrroga dels certificats per l’estat d’alarma. Per tant la data de la propera inspecció que es prendrà com a referència serà la data que consti a la targeta ITV.

divendres, 1 de maig del 2020

BEN AVIAT

Ben aviat tornarem a obrir!!!!!

Recordeu que per qualsevol urgència o dubte podeu enviar-nos un mail a

INFO@TALLERJUANOLA.COM

MOLTS DE PREMIS AMB EUROTALLER 2024->2049

  A partir de dema tots els clients que vingueu a reparar el vostre vehicle us donarem una butlleta pel sorteig de molts de premis! A provar...


Avis Legal : L'article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l'obligació que les empreses amb dominis d'internet
especifiquin el gestor d'aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.
AUTO TALLER JUANOLA SL - C/ GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES - CIF: B17419557 - Inscrita al Registre Mercantil de Girona.: Tom 1278, Foli 48, Fulla Gi14017, Inscripció 4ª.
E-mail de contacte: info@tallerjuanola.com Telèfon: 972 50 55 55

Política de Protecció de Dades :
Les dades personals recaptades a través de la web www.tallerjuanola.com o del nostre correu electrònic info@tallerjuanola.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de AUTO TALLER JUANOLA SL., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AUTO TALLER JUANOLA SL. implica el
consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.
El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una
sol·licitud per escrit a la següent direcció: AUTO TALLER JUANOLA SL - CR GARRIGAS, 13 - 17600 FIGUERES
A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI. Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir
el Client per a comprovar la situació dels mateixos.